stellaartois

Nejdřív malá formalita

Obsah této web stránky je vhodný jenom pro osoby starší 18 let.

Do kina s hvězdou - Soutěž se Stella Artois a CineStar

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
“Do kina s hvězdou 2”


Jak soutěžit
 • Kupte v době konání soutěže na jednu účtenku 6x STELLA ARTOIS 0,5l v supermarketech nebo vybraných supermarket Tesco nebo na: nakup.itesco.cz. Tuto účtenku si pečlivě uschovejte. Předložení účtenky je v případě výhry podmínkou jejího předání.
 • Zašlete soutěžní SMS (rovněž v době konání soutěže) ve tvaru STELLAmezeraCINESTARmezeraDATUM NÁKUPUmezeraČAS NÁKUPUmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ na číslo +420 736 333 444 (Příklad SMS: STELLA CINESTAR 0111 1423 JAN NOVAK)
 • Každá soutěžní SMS vyhrává 2 lístky do multikina CineStar, a to až do vydání všech lístků. Celkem hrajeme o 500x 2 lístky. Každý soutěžící může získat pouze jednu výhru denně a maximálně tři výhry za celou soutěž.
 • Soutěž probíhá od 1. 11. 2017 do vydání všech lístků, nejdéle do 14. 11. 2017.

Soutěže se mohou zúčastnit výhradně osoby starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky. Vstupem do soutěže všichni zúčastnění potvrzují, že se seznámili s úplnými pravidly soutěže a zavazují se je dodržovat. Provozovatelem soutěže je společnost Pivovary Staropramen s.r.o., IČ: 24240711. Technickým správcem soutěže je BARRACUDA BS spol. s r.o., IČ: 49707418, help@sms-souteze.cz (v pracovní dny 9 – 17 h).

Cena soutěžní SMS odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu soutěžícího.

Odesláním soutěžní SMS soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v úplných pravidlech.

Určeno osobám starším 18 let. Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
“Do kina s hvězdou 2”


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže “Do kina s hvězdou 2.“ (dále jen „soutěž“) konané v České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Provozovatelem soutěže je:
Pivovary Staropramen s.r.o.,
IČ: 24240711,
se sídlem: Nádražní 84, Praha 5 PSČ 150 54,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196337
(dále jen „provozovatel“ či „provozovatel soutěže“)

Technickým správcem soutěže je:
BARRACUDA BS spol. s r.o.,
IČ: 49707418,
se sídlem: Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22873
(dále jen „technický správce “ či „technický správce soutěže“)

I. Termín a místo konání soutěže

 1. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 11. 2017 00:00:00 hod do vydání všech výher, nejpozději však do 14. 11. 2017 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) v hypermarketech (a dalších prodejnách, ve kterých budou k dispozici POS materiály k soutěži) obchodního řetězce Tesco na území České republiky nebo na: nakup.itesco.cz. (dále jen „místo konání soutěže“).
   

II. Soutěžní výrobek

Soutěž se vztahuje na výrobky: Stella Artois 0,5l ve skleněných láhvích prodávané v době konání soutěže na místě konání soutěže (dále jen „soutěžní výrobek“).

 III. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze na svéprávnosti neomezená fyzická osoba - spotřebitel starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky. (dále také „účastník", „účastník soutěže“ nebo „soutěžící").
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k provozovateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá provozovateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že technický správce nebo provozovatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
   

IV. Výhry v soutěži a jejich předání        

 1. Výhrou v soutěži jsou 2 lístky do multikina CineStar

  V soutěži se rozděluje celkem 500 ks výher (500 x 2ks lístků) ve formě e-poukázky.

  Lístky lze uplatnit nejpozději do 31. 05. 2018, výhradně na území České republiky (na 2D promítání v kterémkoliv kině řetězce CineStar) - po vypršení této doby možnost uplatnění výhry bez náhrady zaniká. Poukázky (resp. jednotlivé lístky) lze užít separátně, tedy není nutné uplatnit najednou celou výhru (tzn., oba lístky nemusí být uplatněny najednou, v jednom kině CineStar, na jedno konkrétní promítání). Další detaily a omezení čerpání výhry jsou uvedeny v „Pravidlech pro uplatnění/čerpání e-poukázky v sítí CineStar“, která jsou uvedena přímo na každé poukázce.

  Každý výherce v soutěži vždy obdrží 1 kus příslušné výhry, na kterou mu v konkrétním případě vznikl nárok (viz níže). Celkový počet výher, které může konkrétní soutěžící v rámci soutěže získat, je omezen, a to takto: Každý jednotlivý výherce může získat max. jednu výhru denně a současně max. 3 výhry za celou dobu konání soutěže.

  Výherci budou o své výhře informováni na telefonním čísle, se kterým se zúčastnili soutěže, a to do 1 hodiny od registrace do soutěže (dále jen „výherní zpráva“). V této zprávě bude soutěžící vyzván k zaslání scanů/fotografií některých či všech soutěžních účtenek (prokazujících provedení soutěžních nákupů), které soutěžící použil pro účast v soutěži, a to na e-mailovou adresu uvedenou ve výherní zprávě s tím, že bude zároveň informován o podmínce, že nárok na výhru mu vzniká až po jejich kontrole s kladným výsledkem, provedené provozovatelem či technický správcem soutěže, po doručení těchto relevantních soutěžních účtenek na shora uvedenou adresu. Do této odpovědní zprávy se soutěžními účtenkami je výherce povinen uvést i své kompletní kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, mob. tel. číslo (se kterým se zúčastnil soutěže). Uvedenou odpověď na výherní zprávu s požadovanými účtenkami a údaji musí soutěžící doručit nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy technickým správcem. Ze zaslaných dokladů musí být patrno, že počet zaslaných vstupů do soutěže odpovídá počtu uskutečněných soutěžních nákupů (tj. soutěžící je v případě výzvy povinen prokázat všechny soutěžní nákupy, na základě kterých se účastnil soutěže – a to jak výherní, tak nevýherní). Pokud soutěžící nedoloží v shora uvedené lhůtě požadované doklad/y o uskutečnění soutěžního/ch nákupu/ů (a to v případě výzvy i v počtu odpovídajícím počtu do soutěže doručených soutěžních SMS), ztrácí nárok na výhru. Doklad o soutěžním nákupu (účtenka) musí obsahovat datum a čas zadaný vždy při konkrétní vstupu do soutěže (resp. datum konkrétního vstupu musí být min. shodné s datem uskutečnění soutěžního nákupu a čas uskutečnění nákupu předcházet času odeslání příslušné soutěžní SMS účastníka). V případě, kdy bude mít provozovatel nebo technický správce pochybnost o pravosti účtenek, které mu byly doručeny v podobě fotografií/scanů, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím doručení originálů všech těchto účtenek. V případě, že mu tyto nebudou doručeny, resp. jejich údaje nebudou odpovídat soutěžícím v rámci soutěžní SMS zadaným údajům, bude soutěžící bez náhrady ze soutěže vyloučen. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti účtenky leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném soutěžícím.

 2. Výhry budou odeslány na e-mailovou adresu sdělenou výhercem, kterou tento uvedl v emailové odpovědi na výherní zprávu. Výhry budou účastníkům odeslány nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže. V případě, že bude po výherci provozovatel či technický správce požadovat originály soutěžních účtenek, lhůta pro odeslání výhry (vznikne-li na ni nárok) se přiměřeně posouvá.
 3. Technický správce, ani provozovatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 4. Zásilky s originálními soutěžními účtenkami s výše uvedeným obsahem musí být zaslány doporučeně na adresu a ve lhůtě sdělené v e-mailu zaslaném výherci provozovatelem či technickým správcem (dle jejich pokynů) příslušnému účastníkovi.
 5. V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch provozovatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 

V. Mechanika soutěže

 1. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:
  1. v době konání soutěže a v místě konání soutěže jednorázově (tedy na jedné účtence) zakoupí alespoň 6 ks soutěžních výrobků) (dále jen jako „soutěžní nákup“) a pečlivě si uschová doklad o provedení soutěžního nákupu (dále a výše jen „soutěžní účtenka“).
   Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály dokladů o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s tímto dokladem o zaplacení také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, totéž platí přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na účetním dokladu, které jsou vyžadovány těmito soutěžními pravidly.
  2. Následně (opět v době konání soutěže), zašle technickému správci soutěže soutěžní SMS zprávu ve tvaru: STELLAmezeraCINESTARmezeraDATUMNÁKUPUmezeraČAS NÁKUPUmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍ na číslo +420 736 333 444 (pozn.: jméno a příjmení uvádějte bez diakritiky, datum nákupu bez uvedení roku).
   Příklad (soutěžní nákup uskutečněn v 1. 11. 2017 v 14:23 hod. Janem Novákem): STELLA CINESTAR 0111 1423 JAN NOVAK

   Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 1 SMS za den. Cena soutěžní SMS odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu soutěžícího (nikoliv ceně SMS v rámci doplňkových služeb).

   Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní SMS zprávy zaslané prostřednictvím sítí mobilních operátorů T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a Telefónica O2 Czech Republic, BLESKmobil, mobil.cz nebo ze sítě jiného virtuálního operátora s příslušnou licencí pro území České republiky. Platnou soutěžní SMS zprávou se pro účely této soutěže rozumí taková zpráva, která je zaslána ve správném, těmito pravidly stanoveném formátu. Technický správce a provozovatel si vyhrazují právo s konečnou platností rozhodnout o pravosti a platnosti soutěžních SMS zpráv, jakož i právo soutěžní SMS zprávy nesplňující podmínky stanovené těmito pravidly ze soutěže vyřadit. Provozovatel ani technický správce nenesou odpovědnost za to, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře v průběhu trvání soutěžního období přístup pro přijímání SMS zpráv soutěžících na soutěžním telefonním čísle.

   Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (např. prostřednictvím internetových bran), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a SMS zprávy doručené technickému správci mimo dobu konání soutěže či SMS zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky. Provozovatel i technický správce soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti zaslaných soutěžních SMS zpráv. Jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem. Pokud technický správce či provozovatel zjistí opak, bude takový soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen.

   Datum odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem soutěžního nákupu, čas odeslání SMS musí následovat až po času soutěžního nákupu. Provozovatel si podmiňuje předání výhry předložením výherního dokladu (popř. všech dokladů) o nákupu s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžní SMS. Soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání soutěže, předložení dokladů může být provozovatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže.
  3. Každý soutěžící po odeslání soutěžní SMS zprávy obdrží potvrzující SMS, v níž bude informován o tom, že byl zařazen do soutěže, případně, že byla SMS zpráva zaslána v nesprávném tvaru. Soutěžící je tedy zařazen do soutěže okamžikem doručení potvrzující SMS od technického správce soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena technickému správci) (dále jen „soutěžní registrace“).
 2. Účastník se může do soutěže v době jejího konání zapojit i opakovaně (viz čl. V., odst. 1 písm. b) pododst. 2 pravidel, vždy max. 1 x denně, tzn. celkově, pokud výhry v soutěži budou k dispozici po celou plánovanou dobu jejího trvání, max. 14x), vždy však s novou platnou účtenkou prokazující soutěžní nákup uskutečněný v době konání soutěže. Zároveň však, jak bylo výše uvedeno, soutěžící může získat v soutěži maximálně 1 výhru denně a 3 výhry v celé době konání soutěže. Konkrétní soutěžní nákup může být uskutečněn pouze na jednu účtenku, a jedna účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup. Tedy, jednotlivou soutěžní účtenku prokazující provedení soutěžního nákupu je možné v soutěži užít pouze jedenkrát.
 3. Výherci výhry v soutěži se stane prvních 500 platně do soutěže zaregistrovaných soutěžících (jak bylo výše uvedeno, je možná i opakovaná registrace), kteří zároveň splní veškeré podmínky stanovené pravidly této soutěže. Soutěž tak má max. 500 výherců.
 4. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch provozovatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
 5. Soutěžící je povinen si uschovat veškeré soutěžní účtenky, se kterými se soutěže zúčastnil. Zaslaní scanů účtenek, popř. předložení jejich originálů na žádost technického správce či provozovatele a je nedílnou podmínkou pro zisk výhry (viz výše i níže).
 6. Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která předloží vítěznou soutěžní účtenku, ze které je nepochybně prokazatelné uskutečnění soutěžního nákupu. Povinnost věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím.
 7. Povinnost soutěžících uschovat, a případně také na vyzvání předložit, originály soutěžních účtenek za účelem ověření platné účasti v soutěži, je jednou ze základních podmínek účasti v této soutěži. Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání ve formě jejich originálu provozovateli či technickému správci veškeré požadované soutěžní účtenky, se kterými se účastnil soutěže a které prokazují řádné provedení soutěžních nákupů v počtu shodném s počtem zapojení se do soutěže (resp. předloží jiné soutěžní účtenky než ty, jejichž data byla do soutěže odeslána), bude ze soutěže vyřazen a ztrácí nárok na výhru.  V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch provozovatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

 1. Registrací do soutěže bere soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: telefonní číslo, jméno a příjmení (v případě odpovědi na výherní zprávu s osobními údaji dle čl. IV. odst. 1, pododst. 3 pravidel pak v rozsahu těchto dodatečně sdělených údajů) (dále jen „údaje“) společností Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem: Nádražní 84, Praha 5 PSČ 150 54, Česká republika, IČ: 24240711, jakožto správce (dále jen „Společnost“) včetně zpracování prostřednictvím zpracovatele, kterým je technický správce soutěže, spol.  BARRACUDA BS spol. s r.o., IČ: 49707418 pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher, a dále pak soutěžící uděluje registrací do soutěže též dobrovolný souhlas k užití jeho osobních údajů v rozsahu: telefonní číslo, jméno a příjmení (odesláním odpovědi na výherní zprávu, viz výše, pak k užití jeho osobních údajů v rozsahu čl. IV. odst. 1, pododst. 3 pravidel) pro zařazení do databáze pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.
 2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky a službami s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 2. Technický správce ani provozovatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 3. Technický správce ani provozovatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 5. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na soutěžním webu (www.mojestellaartois.cz/cinestar-soutez).
 6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Provozovatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže. Pouze provozovatel, resp. technický správce s předchozím souhlasem provozovatele, je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži.
 8. Provozovatel, resp. technický správce soutěže po dohodě se provozovatelem, je oprávněn v případě uskutečnění, popř. pouhého podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoliv účastníka soutěže.
 9. Mobilní telefonní číslo, ze kterého soutěžící zaslal soutěžní SMS je ze strany provozovatele a technického správce považováno za mobilní telefonní číslo soutěžícího. Do soutěže se může každý jednotlivý soutěžící zapojit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem – pokud provozovatel nebo technický správce zjistí opak, bude takový účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen.
 10. Úplná pravidla soutěže budou po dobu soutěže uveřejněna na internetových stránkách www.mojestellaartois.cz/cinestar-soutez, tzn. na soutěžním webu.

 

V Praze, dne 20. 10. 2017